Tietosuojaseloste lääkehoidon arviointi- ja kokonaisarviointipalvelusta

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Nimi: Eurajoen 2.apteekki (Luvian Apteekki)

Osoite: Kuivalahdentie 2, 29100

Muut yhteystiedot: apteekki@luvianapteekki.fi, 02-5581043

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tietosuojavastaava Mari Pentikäinen

Osoite: Kuivalahdentie 2, 29100 Luvia

Muut yhteystiedot: apteekki@luvianapteekki.fi, 02-5581043

Rekisterin nimi: Lääkehoidon arviointi- ja kokonaisarviointipalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi erikoistunut farmaseutti tai proviisori hyödyntää monipuolisesti tietolähteitä ja tulkitsee niiden kliinisen merkityksen. Hän on perehtynyt yleisimpien sairauksien lääkehoitojen suosituksiin ja ikääntymisen mahdollisiin vaikutuksiin lääkehoitojen toteutumiseen. Tavoitteena on lääkehoidon arvioinnilla/kokonaisarvioinnilla tehostaa ja edistää potilaan/asiakkaan hoitoa. Tarkoituksena arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta ja tuoda farmaseuttisia huomiota lääkärin päätöksenteon tueksi.

Rekisterin tietosisältö: Lääkehoidon arviointia tai kokonaisarviointia varten kerätään henkilön yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot) ja potilaan suostumus lääkehoidon arviointi- ja kokonaisarviointipalveluun. Palvelun tuottamista varten käytettävät henkilötiedot ja lääkehoidon arviointi/kokonaisarviointipalvelussa syntyneet tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan irtisanoessa sopimuksen tai viimeistään palvelun tuottamista seuraavan vuoden lopussa. Tietojen säilytysaika on vuosi, jotta voidaan tarvittaessa vastata hoitavan lääkärin esittämiin kysymyksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot, joita saamme sinulta: Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, käyttämäsi lääkkeet ja ravintolisät (lääkelista), niiden annostukset sekä ottoajankohdat ja laboratorioarvot.

Henkilötiedot, joita saamme Reseptikeskuksesta sekä apteekkimme reseptintoimitus- ja asiakasrekisteristä: Sinulle määrätyt lääkkeet, niiden annostukset, lääkkeen määrännyt lääkäri, lääkkeen määräämisajankohdat, määrätyt lääkemäärät sekä tiedot niistä organisaatiosta, joissa lääkemääräykset on määrätty. Näiden lisäksi saamme myös tietoja muista sinulle lääkkeitä toimittaneista apteekeista sekä lääkkeiden toimitusmääristä, toimitusajankohdista sekä mahdollisista lääketoimitusten hinta-, Kela-korvaus- ja maksajatiedoista. Mikäli olet laskutus- tai kanta-asiakkaamme, saamme lisäksi asiakasrekisteristämme tietoja sinulle myydyistä ravintolisistä sekä itsehoitolääkkeistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Jos lääkityksen tarkistuksessa ilmenee asioita, jotka on selvitettävä hoitavan lääkärin kanssa, tietoja voidaan luovuttaa lääkärille sopimuksessa antamallasi suostumuksella. Lainsäädännön niin edellyttäessä tietoja voidaan myös luovuttaa pyynnöstä apteekkitoimintaa tai apteekkihenkilöstöä valvoville viranomaisille. Muihin tarkoituksiin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan antamallasi erillisellä kirjallisella suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto: Lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Lääkehoidon arvionti/kokonaisarvioinneissa käytettävät potilaiden henkilö-, lääkitys- ja terveystiedot ovat tietosuojalain mukaisesti salassa pidettävää materiaalia. Asiakastietolain 19 h § 1 momentin 3 ja 4 kohdan mukaan apteekissa on varmistuttu siitä, että tietojärjestelmiä käytetään, ylläpidetään ja päivitetään valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Apteekissa käytetään potilastietojen käsittelyyn vain auditoitua apteekkitietojärjestelmää sekä tietoliikenneyhteyttä, joka täyttää Kanta-järjestelmälle asetettavat vaatimukset. Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tietojen tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti apteekari Heli Mäntysalolle. Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja/fi/1676.htm

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Virheellisten tietojen korjauspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti apteekari Heli Mäntysalolle. Lisätietoja tiedon korjaamisesta www.tietosuoja/fi/1677.htm

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain 30 pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainonta, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, ilmoitetaan rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään.